Vĩnh Trung tổ chức Hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW của bộ chính trị.

[8/28/2019 8:41:09 AM, lượt xem: 71 ]
Ngày 27 và 28/ 8/2019, xã Vĩnh Trung đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 35- NQ/TW của bộ chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

 Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Sơn- Chủ tịch HĐND xã đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35- NQ/TW của bộ  chính trị, khóa XII “ Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Nghị quyết số 35-NQ/TW của bộ chính trị nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu. Trong đó trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa mác- lê nin, và tư tưởng Hồ Chí Minh , làm cho chủ nghĩa Mác- Lê Nin , tư tưởng, đạo đức ,phong cách Hồ Chính Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội ông bằng , dân chủ, văn minh. Tiếp tục làm rõ cơ sở lí luận , thực tiễn , hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới…

Cùng với quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của bộ chính trị , Hội nghị đã được nghe các thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an ninh trong dó có an ninh mạng, công cuộc phòng chống tham hũng của Đảng và Nhà nước ta, công tác đối ngoại , quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới.

Những tin mới hơn

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn