Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII tại xã Vĩnh Trung

[8/3/2018 4:08:38 PM, lượt xem: 243 ]
Ngày 2 và 3/8/2018, Đảng bộ xã Vĩnh Trung tổ chức 02 Hội nghị học tập , Quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng khóaXII . Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Sơn- bí thư Đảng ủy, CTHĐND xã, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy, báo cáo viên huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cùng toàn thể cán bộ , Đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã.

 

Đồng chí Hoàng Văn Sơn- Bí thư Đảng ủy xã, báo cáo viên của hội nghị đã giới thiệu 3 nghị quyết cốt lõi của Hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 19/5/2018, nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 và nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23/5/2018.

 Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của ban chấp hành Trung ương về “ tiếp tục xây dựng đội ngũ các cấp , nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất , năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, đủ số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030.

Nghị quyết 27- NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức , lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” với mục tiêu xây dựng chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghiã và  chủ động hội nhập quốc tế.

Nghị quyết 28- NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương  về “ cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” với mục tiêu tổng quát là cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là trụ cột chính của an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội , hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Sau khi tham gia học tập tại hội nghị, trong vòng 10 ngày các cán bộ, Đảng viên phải viết bài thu hoạch nộp về Đảng ủy cơ quan. Bài thu hoạch cần thể hiện rõ nhận thức cưa cá nhân về các nội dung của nghị quyết và những khó khăn, những điều liên hệ trực tiếp trong công việc.

Những tin mới hơn

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG
Địa chỉ:Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333820603 (0905.544.001)Email: phanngockhoavl@gmail.com;
Thiết kế và xây dựng: Nguyễn Phong ĐT: 0905609111 - Email:admin@edulink.edu.vn